top of page

Taijiquan als drievoudige kunst


Alles is één, is verbonden met elkaar in liefde en eenvoud.

Niets valt daarbuiten. In oorsprong bestaat er geen afscheiding.


Uit de oerbron ontstaat het éne. Dit is het leven. Het leven heeft twee oerkrachten in zich, yin en yang. Uit yin en yang ontstaat de driedeling aarde-mens-hemel en uit deze drie krachten ontstaan de tienduizend dingen.


Drievoudige kunst

De Chinezen beschouwen taijiquan [tai chi] als een drievoudige kunst. Ten eerste werkt taijiquan als krijgskunst op fysiek, aards niveau. Ten tweede werkt de beoefening van taijiquan als gezondheidskunst op mens niveau en ten derde kan taijiquan ingezet worden als levenskunst op hemels niveau. Dit geeft een tai chi-leraar veel vrijheid om zijn koers te bepalen in zijn lesstof. Mijn richting in het lesgeven is door de jaren heen van het fysieke meer naar het hemelse, meditatieve niveau verschoven. Het unieke van tai chi is voor mij om de eenheid tot stand brengen tussen het etherische, niet stoffelijke en het fysieke, ofwel om het hemelse met het aardse te verenigen.


Drie krachten en tienduizend dingen

De oerbron, het Goddelijke beginsel kan worden weergegeven door de cirkel, of door het getal nul. Dit is een onuitputtelijke bron van liefde, één grote zee van zijn. Uit deze bron komen alle wezens voort.

Uit deze bron maakten we een ‘oer-sprong’ om een afzonderlijk wezen te zijn.


Zo ontstaat er nieuw leven vanuit de oerbron, uitgedrukt door het getal één. In deze fase ervaren we het leven als eenheid. Pure levensenergie waarin alles aanwezig is. Alles is energie, alles is er zonder tegenstellingen, zonder verschil, zonder strijd. Alles is hier mogelijk.

Uit deze ene, pure energie komen twee oerkrachten voort. De Taoïsten noemen ze yin en yang. Yin staat voor de aardse, waarneembare, stoffelijke vormen van energie en yang staat voor de lichte, geestelijke, onzichtbare, zogenoemde hemelse energievormen.

Tussen deze twee oerkrachten in is een gemengd energieveld. Yin en yang komen hier bij elkaar. In deze mengvorm van aardse en hemelse krachten leeft de mens. De mens is binnen deze indeling de derde kracht en bevind zich tussen yin en yang.

Uit deze drie krachten, aarde, mens en hemel, komen de tienduizend dingen voort. Hier wordt het aardse leven mee bedoeld met alle schijnbare tegenstrijdigheden, alle bezwarende en verlichtende ervaringen die willekeurig over ons heen lijken te komen.


0 > 1 > 2 > 3 > 10.000 > 3 > 2 > 1 > 0


Leren omgaan met deze krachten is ons 'werk' hier op aarde, met het vinden van echte harmonie als hoger doel. De drie krachten in onszelf in balans brengen is onze diepste wens. Daarmee vinden we diepe rust en innerlijke vrede. Je bent thuis!

De weg volgen van de tienduizend dingen terug naar je oorsprong is de weg van het taoïsme. Deze weg terug gaat van ver-veling (tienduizend dingen) via een-voud (van drie naar twee naar een) terug naar de bron (nul). Verveling ontstaat door alle aandacht op de tienduizend dingen te richten. Door je aardse verschijning te verbinden met je hemelse oorsprong ontstaat er eenvoud en rust. Bewust worden van de drie krachten, yin-yang en je zelf en dan je verbinden met je oorsprong. Dat begint met bewust worden ván je oorsprong. Binnenin je zelf kun je contact maken met de oerbron van licht en liefde. Dit doen we door waarnemend te voelen, door ons lichaam van binnenuit te observeren, bewust de processen die plaatsvinden in ons lichaam waarnemen, steeds subtieler én steeds aangenamer.


Drie onderdelen als mens

Als mens bestaan we uit drie schijnbaar afzonderlijke onderdelen. Meestal zijn we ons alleen bewust van ons lichaam, dit is het fysieke, aardse deel van deze drie onderdelen. Ons lichaam bestaat uit stoffelijke elementen uit de aarde. Onze botten, organen, spieren en alle andere weefsels van ons lichaam zijn opgebouwd uit stofdeeltjes, lucht en water. We hebben dit lichaam in bruikleen van de aarde voor de periode dat we hierin verblijven. Dit mogen we ervaren als een groot cadeau. We kunnen deze gift gebruiken om het leven zelf optimaal te leven en er datgene mee te doen wat tot onvoorwaardelijke liefde leid.


Dit stoffelijke lichaam kan op zichzelf niet leven. Er is zonder de andere twee onderdelen geen bezieling, geen aansturing en geen energie. Ons lichaam wordt dan ook voorzien van energie vanuit een tweede lichaam. Dit tweede lichaam is een niet stoffelijk deel van ons zelf en noemen we ons energetische-, of etherische lichaam. Dit lichaam nemen we meestal niet bewust waar. Het hangt als het ware om ons stoffelijke lichaam heen als een iets grotere schaduw. Dit energetische lichaam bevindt zich ook binnenin ons stoffelijke lichaam. Sommige mensen kunnen de kleuren ervan rondom het aardse lichaam zien. Deze kleuren noemen we het aura van een mens. Eigenlijk voelen we altijd deze aura’s van onze medemensen als de uitstraling van elkaar. Je weet en voelt meestal direct hoe iemand is, al voor je verder kennismaakt met elkaar.


Het derde onderdeel noem ik onze ziel. De ziel zweeft als het ware in en om de andere twee lichamen. De ziel noem ik ook wel ons hogere zelf of je ware ik. De ziel is het deel van jezelf wat voortkomt uit de oerbron en zal eeuwig blijven bestaan. Hij is onze gids, op de achtergrond altijd aanwezig. Als ziel weten we alles. We weten waar we vandaan komen, we weten wie we werkelijk zijn en waar we, als drie-eenheid, naartoe willen groeien.

De ziel blijft bestaan, ook na het overlijden van het stoffelijk lichaam. Al onze ervaringen blijven in onze ziel opgeslagen, niets gaat verloren. Om als ziel ervaringen op te doen maken we gebruik van een aards leven door in te dalen in een lichaam. Het energetische of geestelijke lichaam zie ik als de verbinding en de boodschapper tussen de ziel en het aardse lichaam.


hemel ziel licht

mens geest liefde

aarde lichaam kracht


Als drie onderdelen hebben we nu lichaam, geest en ziel. We kunnen het lichaam aan de aardse kracht koppelen, de geest aan de mensenkracht en de ziel aan de hemelse kracht. Het gaat er om het leven te begrijpen en te ontdekken wat werkt om verder te komen.


Taijiquan als levenskunst gaat dus over de drie krachten, aarde-mens-hemel, in onszelf te ontdekken. Dit inzicht is voor mij van grote waarde om me bewust te worden wie ik ben en wat ik wil doen in dit leven. Volgen we ons lichaam, het zintuiglijk zichtbare en tastbare, of volgen we de taal van de ziel door naar binnen te luisteren. De taal van de ziel noemen we innerlijke wijsheid. Met subtiele waarneming maak je gebruik van je geest als informatiekanaal tussen lichaam en ziel.


Bewustwording

Om te groeien als ziel kunnen we in het aardse leven werken aan het bewust worden van onszelf als driedelig wezen.

Met taijiquan, qigong en meditatie nemen we het lichaam als ingang. Bewustwording van ons lichaam ontstaat door heel subtiel te voelen hoe een beweging verloopt. Steeds verfijnder waarnemen hoe je beweging aanvoelt wat leid tot meer lichaamsbesef. Hierdoor ga je spanningen in je lichaam bewuster en dus sneller opmerken. Je kunt daardoor eerder veranderingen aanbrengen in je bewegingspatroon. Dit leid tot meer rust, evenwicht en balans in dit fysieke, aardse deel van je leven waardoor ook klachten, mentaal en fysiek, kunnen verdwijnen.


Door jezelf aan te leren om bewust te bewegen met gerichte aandacht wordt je je automatisch bewust van de werking van je geest. Meestal ontdek je dat het juist heel moeilijk is om je aandacht gedurende een langere periode op een punt gericht te houden. Hier begint de bewustwording van het denken. We gaan ontdekken hoe gedachten ons doen en laten beïnvloeden. Onze gedachten sturen ons lichaam. Onze gedachten bepalen wat we gaan doen, waar we naartoe gaan. Onze gedachten bepalen de richting, met het denken maken we de keuzes die ons leven vorm geeft.

Door bewuster te denken kunnen we een andere richting aan ons leven geven, een richting die leid tot meer voldoening, tot meer eenheid tussen onze drie delen, lichaam, geest en ziel. Het denken creëert het leven. Wees dus alert op hetgeen je denkt zonder iedere gedachte te analyseren. Wordt je bewust van de aard van je gedachten want de aard ervan bepaald welke richting je op gaat. Gedachten veroorzaken ook emoties. Via emoties kunnen we inzicht krijgen in de aard van onze gedachten. Het ervaren van emoties geeft aan dat we op dat moment negatieve gedachten toelaten. Positieve, liefdevolle, opbouwende gedachten geven een aangenaam gevoel in je lichaam, o.a. waarneembaar in je onderbuik en je hartstreek.


De aard van je gedachten kun je vormgeven en veranderen door bewust te zijn van het grote geheel. Weten dat we allemaal als ziel voortkomen uit dezelfde bron werkt het gevoel dat we allen één zijn in de hand. Vanuit dit eenheidsbesef kunnen we onvoorwaardelijk liefhebben, zowel onszelf als alle andere wezens. Dit is het uiteindelijke doel van het leven zelf. Taijiquan kan hierbij behulpzaam zijn.

Dit is voor mij de ideale benadering van deze wonderlijke bewegingskunst.


Frank de Rijk

2009

Comments


bottom of page